NUANCE CHANGE FOUNDATION B

NUANCE CHANGE FOUNDATION B

为底妆凭添高雅色泽与光亮的笔刷型粉底霜。
使用于高光区,展现更加立体的脸部妆容。

全2色

  • 01 Beige Glow 01 Beige Glow
  • 02 Pink Glow 02 Pink Glow

使用方法

涂于脸颊较高部位及T区等处后,以指尖晕染于肌肤。

详细使用方法请浏览Perfect Step。
>> 浏览Perfect Step