download

คุณสามารถดาวน์โหลดวอลเปเปอร์ของ LUNASOL ได้จากปุ่มนี้
กรุณาเลือกขนาดที่เหมาะกับคอมพิวเตอร์ของคุณ.

วิธีการติดตั้ง Wall Paper

  • Windows: คลิกเพื่อเลือกขนาดของ Wall Paper ภาพจะปรากฏขึ้นมาผ่านทาง Browser จากนั้นก็คลิกขวาบนรูป เพื่อแสดงเมนู จากนั้นเลือก ติดตั้ง Wall Paper

  • Macintosh OS X: คลิกเพื่อเลือกขนาดของ Wall Paper ภาพจะ ปรากฏขึ้นมาผ่านทาง Browser จากนั้น Save รูปไว้ ต่อจากนั้นไปที่ การติดตั้งสิ่งแวดล้อมของระบบ เลือก Desktop จากนั้นเลือก Collection จากรูปที่ได้ Save ไว้แล้ว