แจ้งข่าวเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา เราขอแจ้งยกเลิกการผลิตผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

※กรุณาสอบถามจากเคาน์เตอร์LUNASOLแต่ละสาขา เนื่องจากแต่ละร้านมียอดผลิตภัณฑ์คงเหลือไม่เท่ากัน